Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van Kooiker Zuigtechniek Staphorst B. V.

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. (KvK nummer: 05082876), gevestigd aan Ambachtsstraat 7, 7951 ZA Staphorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kooiker Zuigtechniek Staphorst vindt een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken en gebruiken de volgende gegevens:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen: 

Persoonsgegevens  Bewaartermijn 
Voor- en achternaam  Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Adresgegevens  Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Telefoonnummer  Minimaal 2 jaar na laatste contact 
E-mailadres  Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden  Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Bankrekeningnummer  Minimaal 7 jaar na laatste contact wegens fiscale bewaarplicht 
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  Minimaal 2 jaar na laatste contact wegens fiscale bewaarplicht  

 

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven. Zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via angela@kooikerzuigtechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kooiker Zuigtechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen: 

Doel gegevensverwerking  Grondslag gegevensverwerking 
Het aanbieden en uitvoeren van diensten  Uitvoeren overeenkomst 
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  Uitvoeren overeenkomst  
Het afhandelen van uw betaling  Uitvoeren overeenkomst 
Verzenden van onze nieuwsbrief en het u op de hoogte brengen van bestaande en nieuwe diensten/aanbiedingen   Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten  
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst  Wettelijke verplichting  

 

Nieuwsbrief

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgend hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden alleen door Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. maakt op haar site gebruik van 2 soorten cookies:

Bij Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over ons Cookiebeleid

Social Media

Op onze website staan buttons van social media zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zicht aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de informatie doen.

Privacy medewerkers Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V.

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via angela@kooikerzuigtechniek.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar angela@kooikerzuigtechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Onze diensten

Volgende
Vorige

Schadevrij vrijzuigen van kabels en leidingen, uitgraven van riolering en graven van sleuven.

Zakelijke partners